0

ALGEMENE VOORWAARDEN BROODJES & ZO

1) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van leveringen en/of bezorgingen tussen Broodjes & Zo BV hierna te noemen Broodjes & Zo en de consument.

Broodjes en Zo BV
Mariastraat 26a
5953 NL  Reuver
Tel: 0610059459

2) Door het plaatsen van een bestelling per telefoon of via de website van Broodjes & Zo accepteert U het aanbod en deze algemene voorwaarden van Broodjes & Zo en gaat U een overeenkomst aan met Broodjes & Zo.

3) De Consument kan de door Broodjes & Zo op de website aangeboden producten na een bestelling per telefoon, alleen ophalen tijdens de openingstijden van Broodjes & Zo te Reuver.

De consument kan de bestelling ook laten bezorgen in het bezorggebied. Dit is alleen mogelijk bij een bestelling via de website inclusief een betaling via iDeal

4) Wanneer Broodjes & Zo het nodig acht kan er telefonisch contact worden opgenomen met de consument, alvorens de bestelling in productie te nemen.

Broodjes & Zo houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder een opgaaf van redenen.

5) Broodjes & Zo houdt zich het recht voor om een aanbetaling te verzoeken, alvorens een bestelling in productie te nemen.

6) De consument in de in de website vermelde prijs verschuldigd, tenzij er sprake is van zet/type-fouten.

7) Prijzen zijn in Euro’s, incl btw. De op de website vermelde prijzen kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

8) Betaling van producten die telefonisch worden besteld en dus worden afgehaald bij de vestiging van Broodjes & Zo, dienen contant of per pin te worden voldaan bij ontvangst van de bestelde producten.

9) Communicatie tussen Broodjes & Zo en de consument geschiedt uitsluitend elektronisch of schriftelijk .

10) Alvorens tot bestelling over te gaan, dient de consument zich er van te vergewissen, middels de ter beschikking gestelde “Allergenen-informatie”, dat er geen, voor hem of haar, allergene ingredienten in de producten voorkomen die een overgevoelige of allergische reactie kunnen veroorzaken.

11) De Consument verklaard bij het accepteren van de algemene voorwaarden, er van bewust te zijn dat het nimmer is uit te sluiten dat door middel van bv kruisbesmetting allergene ingrediënten, dan wel sporen, in de producten kunnen voorkomen. 

12) Broodjes & Zo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden  (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade) verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of consumptie van de producten. De aansprakelijkheid van Broodjes & Zo is ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis, maximaal het aankoopbedrag van het betreffende product.

13) Broodjes & Zo gaat zeer zorgvuldig met de klanteninformatie om en zal deze nimmer aan derden ter beschikking stellen. Broodjes en Zo houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens  (WBP).

14) Broodjes & Zo stelt deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst aan de consument (digitaal) ter beschikking.

De consument is zelf verantwoordelijk voor het eventueel, desgewenst opslaan of printen bij het bestellen van producten bij Broodjes & Zo.

15) Op de algemene voorwaarden en overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.